1. Parking strzeżony, czynny jest cała dobę we wszystkie dni w roku.

2. Użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki regulaminu parkingu.

3. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych jak i dostawczych.
4. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni klient również w stosunku do osób trzecich.
5. Samochód pozostawiony na parkingu powinien mieć szczelnie zamknięte szyby i wszystkie zamki tak, aby dostęp do wnętrza był niemożliwy. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek niezastosowania się do tego punktu.
6. Przyjęcie na parking samochodu z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi uzależnione jest od decyzji pracownika. W takim przypadku ryzyko w wyniku strat powstałych w związku z uszkodzeniami ponosi klient.
7. Za przedmioty pozostawione w pojeździe całkowitą odpowiedzialność ponosi klient.
8. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na trenie parkingu ponosi klient.
9. Na terenie parkingu zabrania się holowania.
10. Zakaz palenia i używania otwartego ognia.
11. Miejsce zaparkowania pojazdu wskazuje pracownik parkingu.
12. Na parkingu obowiązuje prędkość do 5 km/h. oraz zasada pierwszeństwa pojazdu nadjeżdżającego z prawej strony.
13. Awaria pojazdu powinna być zgłoszona obsłudze parkingu.
14. Przy wjeździe na parking kierujący pojazdem zobowiązany jest pobrać bilet wjazdowy który jest podstawą wydania pojazdu przy wyjeździe.
15. Na żądanie pracownika klient powinien okazać dowód rejestracyjny pojazdu.
16. Wysokość kary za zagubiony bilet wynosi 50 złotych.
17. Opłata za parkowanie pobierana jest zgodnie z cennikiem przy wyjeździe z parkingu.
18. Parking posiada ubezpieczenie OC obejmujące szkody powstałe w wyniku zadziałania osób trzecich oraz zdarzeń żywiołowych.
19. W przypadku zaistnienia szkody roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiego przypadku przed wyjazdem klienta z parkingu.
20. Parking nie ponosi odpowiedzialności takie jak:
– otarcia
– uderzenia drzwiami
– odpryski
– wyrządzone przez innych klientów parkingu do kwoty odszkodowawczej 1000 złotych
21. Regulamin parkingowy jest integralną częścią umowy z klientem.
22. W przypadku zdarzeń objętych polisą OC lub ogniową, wszelkie rozszerzenie są przenoszone na ubezpieczyciela w ramach zawartych umów.

23. Obsługa Parkingu ma prawo zażądać pozostawienia kluczyków jeśli parking ma ograniczoną przestrzeń, wówczas może być konieczne przeparkowanie samochodu w celu jak najlepszego gospodarowania terenem . Zaletą takiego rozwiązania jest to że samochód Klienta zawsze będzie tym najbliższym do wyjazdu, klucze przechowywane są w bezpiecznym miejscu i nie są dostępne dla osób postronnych.

pl_PLPL